MURY ŚREDNIOWIECZNEGO KALISZA– REWALORYZACJA PIASTOWSKICH FORTYFIKACJI OBRONNYCH MIASTA LOKACYJNEGO

Inwestor : Miasto Kalisz

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Termin wykonania dokumentacji: 03-10 2017

Zakres opracowania dla  wielobranżowej dokumentacji pod tytułem „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego”obejmuje :

  • prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające, rekonstrukcyjne,
  • roboty budowlane i rozbiórkowe,
  • aranżację i ekspozycję konserwatorską,
  • zagospodarowanie terenów w otoczeniu fragmentów murów,
  • małą architekturę i zieleń,
  • iluminację wybranych fragmentów murów

Dokumentacja była wykonywana pod kątem zabezpieczenia istniejących murów i  zamku przed kolejnymi zniszczeniami, oraz przywrócenia im walorów wizualnych zgodnie z programami prac konserwatorskich. Głównym założeniem przy projektowanych pracach konserwatorskich jest zachowanie istniejącej oryginalnej substancji zabytkowej, z uwzględnieniem niezbędnych prac budowalnych pozwalających na należytą ekspozycję. Renowacja zachowanych fragmentów murów obronnych przewiduje zachowanie ich pierwotnego układu z pracami umożliwiającymi pokazanie na ich przedłużeniu historycznego przebiegu.  Projektowane jest w wybranych fragmentach odtworzenie trasy murów na poziomie terenu które będą stanowiły chodniki i ścieżki. Planowane jest więc wykonanie nowych układów komunikacyjnych z mała architekturą i projektem zieleni.

Celem projektu jest wyeksponowanie walorów historycznych i turystycznych Kalisza poprzez nadanie zachowanym fragmentom odpowiedniego kontekstu, właściwą aranżację konserwatorską ich otoczenia, rekonstrukcję przebiegu murów w niektórych fragmentach. W dokumentacji projektowej zadbano o bliższe i dalsze otoczenie zachowanych reliktów murów i zamku. Szczególnie ważna jest odpowiednio zaprojektowana i pielęgnowana zieleń, która powinna stanowić tło, a nie konkurencję dla fragmentów murów. Przy ruinach zamku planowane jest wykonanie pomostu widokowego który z pewnej wysokości pozwoli spojrzeć z nowej perspektywy na zachowane relikty fundamentów.

Ukazanie większej części pierścienia murów będzie możliwe przez wykonanie lekkich ścieżek, pozwoli to by zachowane pod ziemią fragmenty murów nie były uszkodzone. Zrekonstruowane fragmenty murów, eksponowane będą w ciągu zaznaczonej w terenie linii ich historycznego przebiegu poprzez zróżnicowanie koloru i nawierzchni chodnika w miejscach gdzie przebiegały mury np. klinkier w kolorze ceglastym z wypełnieniem mineralnym wraz z wmurowanymi tabliczkami MURY OBRONNE obrazującymi zarys miasta lokacyjnego otoczonego murami, z siatką ulic w ich wnętrzu.

Prace budowlane zostały podzielone na 10 etapów dla każdego z obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem .

Zachowane fragmenty obejmują około 20 % pierwotnej długości murów. Po poddaniu ich pracom konserwatorskim i rekonstrukcyjnym oraz po zrekonstruowaniu przebiegu murów na terenach zielonych czytelnym stanie się 1/3 długości pierwotnego pierścienia.

Dopełnieniem będzie wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej (np. MURY OBRONNE KALISZA), opracowanie logo trasy, ustawienie w terenie małej architektury plansz z tekstami informacyjnymi, makiet ,ławek . Te działania przyczynią się do tego, że zachowany średniowieczny układ urbanistyczny miasta lokacyjnego stanie się bardziej czytelny. Docelowe ponadto jest też przygotowanie i wydanie folderu, który ułatwi turystom i mieszkańcom Kalisza samodzielne zwiedzanie tej trasy.

Pomimo znacznych trudności ekspozycyjnych (fragmenty wtopione w zabudowę, położenie na podwórkach) możliwe jest poprzez zrekonstruowanie stosunkowo niewielkich fragmentów, ukazanie kształtu i układu średniowiecznych umocnień obronnych miasta Kalisza.