Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Renowacja murów miejskich w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów


male schodyInwestor :
GMINA MIEJSKA TARNÓW

ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów

Termin wykonania zadania: od  16 lipca 2013r do dnia 16 października 2013r

Jako dokumentację opracowano projekty budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy i specyfikacje robót w zakresie:

  1. Wykonania badań archeologicznych wraz z badaniami architektonicznymi z określeniem rozwarstwienia chronologicznego murów oraz ekspertyzą geologiczną dla renowacji murów miejskich w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów.
  2. Wykonania projektu budowlanego i wykonawczego „Renowacji murów miejskich w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej wraz z remontem Małych Schodów”.
  3. Wykonania projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji murów w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie wpisanego do rejestru zabytków układu historyczno-urbanistycznego m. Tarnów (nr rej. L.AK.11/Ta/5/KR/34 z dnia 24.09.1934r ) , znajdującej się w strefie ewidencjonowanego stanowiska archeologicznego (AZP 103-66/1 ,st. 14-Tarnów-Stare Miasto).Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura Tarnów na podstawie której otrzymano , decyzje A-36 o udzieleniu pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych (OZT.5161.32.2013.MSz-W.3) , opinie konserwatorską z dnia 11.10.2013r. (OZT.5183.165.2013.MSz-W.1) oraz pozwolenie konserwatorskie na realizację inwestycji z dnia 10.12.2013r (OZT.5152.490.2013.A.C MSz-W)