REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PONIATÓWKI W PARKU MIEJSKIM W PIASECZNIE

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku „Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt +realizacja”.

Inwestor : Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5,05-500 Piaseczno, woj. Mazowieckie

Dokumentację projektową zrealizowano w terminie – 2019/2021

Nadzory autorskie pełnione od dnia – 02.2022

Zabytkowy dworek Poniatówki, zlokalizowany na terenie Parku Książąt Mazowieckich w Piasecznie, to budynek o niezwykle długiej i bogatej historii, czego wynikiem jest jego złożona forma i niejednolita struktura budowlana. Budynek Poniatówki wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją MWKZ z dnia 30 lipca 1981 roku pod numerem ewidencyjnym A-1184.

Zakres prac obejmuję następujące etapy:

  • Etap I: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z charakterystyką energetyczną oraz z uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ.
  • Etap II: Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z przekazaniem projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  • ETAP III – Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich (dla wszystkich branż osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów, pełną dokumentację obliczeń cieplnych, wilgotnościowych, hydraulicznych i energetycznych
  • Etap IV: Pełnienie nadzoru autorskiego

Dane powierzchniowe i kubaturowe:

  • Powierzchnia użytkowa budynku objętego opracowaniem – 261,63m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem – 203,32 m2
  • Kubatura brutto budynku objętego opracowaniem – 1750 m3
  • Powierzchnia działki – (9.8610 ha),