Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją zadania

ikona piła

Inwestor : Szkoła Policji w Pile

pl. Staszica 7

64-920 Piła

Data pełnienia nadzorów autorskich : 01-08.2018

Data opracowania dokumentacji projektowej : 05-12.2014

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7  z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją zadania.

Galeria z budowy:

Dane powierzchniowe :

 • Powierzchnia zabudowy budynku       4 461 m2
 • Kubatura budynku                             76 410,24 m3
 • Powierzchnia użytkowa                      16 475,71 m2
 • Powierzchnia dachu                           5 900,86 m2
 1. WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OBIEKTU.
 • inwentaryzacja powinna zawiera między innymi:
  • rzuty wszystkich kondygnacji (piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro, poddasze);
  • przekroje (liczba wystarczająca do sporządzenia wszelkich późniejszych opracowań);
  • rzut konstrukcji dachu;
  • rzut połaci dachu;
 • inwentaryzacja obiektu oprócz standardów, swoim zakresem  obejmowała:
  • punkty oświetleniowe;
  • gniazda elektryczne, teleinformatyczne;
  • skrzynki elektryczne i teleinformatyczne;
  • centrale wentylacyjne, klimatyzatory;
  • wielkość okien;
  • wielkość kaloryferów;
  • rodzaj posadzek;
  • widoczne trasy instalacji;
  • przekroje konstrukcji dachowej ;
  • inwentaryzację kominiarską przewodów (lokalizacja, drożność, miejsca podłączenia, przekroje).

Oprócz inwentaryzacji obiektu  zinwentaryzowano przyłącza do budynku:  (lokalizacja, trasa, przekroje, określono stan techniczny i stopień zużycia).

 1. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Założenia:

 • Opracowanie ekspertyzy technicznej zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
 • Opracowanie opinii technicznej stanu instalacji (główne piony) oraz stanu przyłączy, ich wytężeniu (stopniu wykorzystania i stopniu zużycia)
 1. PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny zakładający przebudowę obiektu w zakresie reorganizacji części noclegowej budynku, przebudowę części dydaktycznej wraz z salami wykładowymi, części biurowej oraz części technicznej.

Przebudowie podlegał  cały budynek (około 16 500,00 m2 powierzchni użytkowej). W czasie opracowania koncepcji  opracowano audyt energetyczny budynku w celu określenia optymalnych rozwiązań mających znacząco obniżyć zapotrzebowanie energetyczne budynku. Uwzględniono następujące kierunki, min.

 • przebudowa węzła ciepłowniczego;
 • system instalacji c.o. dopasowany do danych stref funkcjonalnych;
 • montaż kolektorów słonecznych, itp., rozwiązań;
 • montaż wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła;
 • system załączania oświetlenia korytarzy;
 • docieplenie ścian budynku (w części na zewnątrz, w części od środka).
 1. PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie koncepcji  zgodny z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w spawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawierający:

 • ekspertyzę budowlaną;
 • ekspertyzę w zakresie ochrony pożarowej;
 • charakterystykę energetyczną budynku;
 • uzgodnienia z gestorami sieci;
 • uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków;
 • projekt technologiczny budynku;
 • projekt architektoniczny;
 • projekt konstrukcyjny;
 • projekt instalacji wod-kan;
 • projekt instalacji CO (wraz z węzłem);
 • projekt instalacji wentylacyjnej ;
 • projekt instalacji elektrycznej, odgromowej;
 • projekt instalacji niskoprądowej ( w tym system SAP i kontrola dotępu);
 • projekt przyłączy (budowa, przebudowa, kolizje) energetyczne, wod.-kan., deszczowe);
 • opracowanie mapy do celów projektowych (w formie papierowej oraz dwg);
 • projekt aranżacji wybranych pomieszczeń wraz z zestawieniem wyposażenia oraz kosztorysem zbiorczym (uwzględniający posiadane wyposażenie) ;
 • informacje BIOZ uwzględniającą prowadzenie zajęć w istniejącym obiekcie oraz etapowość realizacji inwestycji;
 • uzgodnienia z rzeczoznawcami w niezbędnym zakresie (między innymi BHP, SANEPID, P-POŻ);
 • inne opracowania projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji budowlanej i oddania budynku do użytkowania.

Projekty wykonawcze (dla każdej z branż)  posiadały szczegółowe rozwiązania projektowo materiałowe z podaniem technologii wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ponadto  uzyskano wszystkie inne uzgodnienia podmiotów zewnętrznych oraz ewentualne odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. KOSZTORYSY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kosztorys  inwestorski   sporządzono, zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego .

        Przedmiary robót  sporządzono w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze, dane wynikające z ekspertyz technicznych i planu zagospodarowania terenu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
i zestawienia wyposażenia obiektów. Przedmiary robót obejmowały zestawienie planowanych robót  w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

        Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót: w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dz. U. Nr 202, poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie  zawiera zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagane właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

Tworząc dokumentacje projektowo- kosztorysową opisano przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych  art. 29 i 30.

 1. INNE OPRACOWANIA
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodna z § Rozporządzeni Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji (szczegółowy) uwzględniający etapowość realizacji przy ciągłym funkcjonowaniu obiektu jako szkoły . Harmonogram rzeczowo finansowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 02.12.2010 r  U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami .
 • zbiorcze zestawienie kosztów zadania.

Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) należy sporządzić na postawie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa – przy określaniu kosztów inwestycji.

Klasyfikacja obiektu według PKOB z zakwalifikowaniem oraz szczegółowym bilansem powierzchni (ewentualne wystąpienie z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego).

7. PEŁNIENIE NADZORÓW AUTORSKICH

 • zakres prac obejmuje pełnienie nadzorów autorskich w czasie realizacji zadania .