ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO PRZEDZAMCZA ZESPOŁU ZAMKOWEGO W MALBORKU

Inwestor: Muzeum Zamkowe W Malborku, Ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork

Data wykonania dokumentacji:  07.2017 – 09.2018

 

Zakres opracowania dotyczył Zagospodarowania północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku, objętego ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją A-23 (dawny numer 29) z dn. 20 września 1949r., określonego Zarządzenie Prezydenta RP jako Pomnik Historii oraz wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Zagospodarowanie północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku obejmowało następujące etapy:

  1. a) koncepcja architektoniczna dla obiektów oznaczonych 2B, 2C, 2D, 5C i 5F i uzgodnienie jej z Zamawiającym
  2. b) projekt budowlany wraz z programami prac konserwatorskich oraz programem prac archeologicznych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
  3. c) projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

2) sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, w terminie faktycznego wykonywania prac prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wielotomowe opracowanie obejmowało 81 segregatorów zawierających 672 teczki dokumentacji projektowej :

  • Wykonanie niezbędnej infrastruktury z zagospodarowaniem terenu z elementami małej architektury. Zagospodarowanie terenów zieleni .Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, remont i budowa dróg i parkingu

Powierzchnia terenu inwestycji – zakres opracowania 82 150,00 m²,

Powierzchnia zieleni – 52 976,27 m²,

Powierzchnia zabudowy budynków w opracowaniu -4 001,53 m²,

Powierzchnia zabudowy murów (obiekty liniowe) – 1 082,70 m²,

Powierzchnia żwirowa – projektowane ścieżki piesze – 2 726,00 m²,

Powierzchnia utwardzona – projektowane chodniki z płyt – 4 043,80 m²,

Powierzchnia utwardzona – projektowane place z kostki – 1 860,10 m²,

Powierzchnia utwardzona – remontowane drogi – 9 281,00 m²,

Powierzchnia projektowanych parkingów –  1075,00 m²,

 

  •  Ciąg budynków gospodarczych:

Remont z przebudową kaplicy Św. Wawrzyńca – powierzchnia użytkowa – 350,29m², kubatura – 4 160,00 m³

Remont z przebudową budynku 2B w ciągu gospodarczym ze zmianą sposobu użytkowania dla funkcji hostelu (schronisko młodzieżowe). powierzchnia użytkowa – 2572,85 m², kubatura – 7 730,00 m³

Budowa budynku o funkcji usługowej, w miejscu części gospodarczej w ruinie  – powierzchnia użytkowa -1863,99m²

Budowa budynku o funkcji biurowej, w miejscu części gospodarczej w ruinie – powierzchnia użytkowa – 683,71m², kubatura 2CD– 8 631,42 m³

 

  • Budynki techniczne na Przedzamczu:

Remont z przebudową budynku przy Karwanie (stary bud. kas) ze zmianą sposobu użytkowania na kawiarnię – powierzchnia użytkowa – 98,83m²

kubatura – 343,8 m

Remont z rozbudową podcienia gospodarczego za Basztą Prochową  – powierzchnia użytkowa – 96,51 m², kubatura 262.97m3

Remont z przebudową budynku Dom Steinbrechta – powierzchnia użytkowa – 417,86 m², kubatura – 2 500m³

Remont podcienia gospodarczego przed Ludwisarnią – powierzchnia użytkowa – 92,41 m², kubatura – 659 m³

Remont z przebudową budynku Ludwisarni ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt magazynowy – powierzchnia użytkowa – 630,67 m², kubatura – 3116,7 m³

Rozbiórka współczesnego budynku magazynowo biurowego – powierzchnia użytkowa – 239,3 m², kubatura – 885.7 m³

Rozbiórka współczesnego budynku magazynowego –  powierzchnia użytkowa 216,5 3 m², kubatura – 635,7 m³

Rozbiórka współczesnego budynku kas – powierzchnia użytkowa – 18,3 m², kubatura – 49,6 m³

 

  • Ciąg muru oporowego zachodniego – od kładki przez Nogat do Baszty Maślankowej:

Remont muru oporowego od strony Nogatu  – długość muru ok. 350 m,

Remont z przebudową przyczółka mostowego „Kazamaty” ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową, remont przylegającego muru kurtynowego – powierzchnia użytkowa – 215,07 m² , kubatura – 1974,27 m³.

Remont z przebudową Baszty Maślankowej ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję wystawienniczo-magazynowe – powierzchnia użytkowa – 91,61 m², kubatura – 1877 m³.

Remont z przebudową Baszty Kęsa ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję wystawienniczą – powierzchnia użytkowa – 36,46 m², kubatura – 370m³

Remont z przebudową baszty obronnej przyczółka mostowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn, remont przylegającego muru kurtynowego – powierzchnia użytkowa – 34,03 m², kubatura – 237,5m³

Remont muru kurtynowego przyczółka mostowego – długość muru ok 42 m

 

  • Północna część Wału von Plauena:

Remont północnego muru obronnego, wraz z reliktami baszt i nasypem ziemnym – długość ok. 140 m

Remont z przebudową budynku Baszty Szarysz, ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia magazynowe – powierzchnia użytkowa – 24,20m²,  kubatura – 355m³

Rekonstrukcja kształtu profili szańca szwedzkiego

 

  • Wschodni ciąg murów obronnych Przedzamcza:

Remont ciągu muru obronnego – długość ok. 199 m

Remont z przebudową budynku Baszty Trójściennej ze zmianą sposobu  -użytkowania na pomieszczenia magazynowe – powierzchnia użytkowa – 126,83 m² , kubatura – 835 m³.

Remont z przebudową budynku Baszty Prochowej – powierzchnia użytkowa – 138,48m², kubatura – 982,11 m³

Remont muru wschodniego Karwanu  – dł. 45 m