Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny

ikona-dworzec-gdansk

Inwestor : Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

Ul. Szczęśliwiecka 62

00-973 Warszawa

Termin realizacji zadania : 01-08.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie programu i badań konserwatorskich i architektonicznych dla realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny”

ETAP I – STUDIUM HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji  w zakresie studium historyczno-konserwatorskiego dla realizacji zadania pod nazwą:

Zakres ETAPU I obejmuje:

 • identyfikację i weryfikację materiałów wyjściowych: kartografii, ikonografii, archiwaliów, opracowań i dokumentacji naukowo – historycznej,
 • analizę uwarunkowań historyczno-urbanistycznych zespołu dworcowego,
 • opracowanie ogólnego rysu historycznego budynków tworzących zespół dworcowy,
 • opracowanie szczegółowego rysu historycznego budynku dworca kolejowego Gdańsk Główny ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz dworcowych (materiałów wykończeniowych, detali itp.),
 • analizę stanu zachowania zabytkowego układu przestrzennego,
 • zdefiniowanie wartości historycznych i konserwatorskich ze wskazaniem struktury oryginalnej (elementów wiat, detali budynków, materiałów, nawierzchni etc.),
 • analizę historyczno-przestrzenną struktury zespołu dworcowego w kontekście możliwości wprowadzenia nowej zabudowy,
 • opracowanie wniosków i wytycznych do programu badań i prac konserwatorskich, architektonicznych.

Obszar opracowania dotyczy Zespołu zabudowy Dworca Głównego w Gdańsku wraz z budynkiem dworca kolejowego Gdańsk Główny, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 817 z dnia 30 kwietnia 1979 r.- obecnie pod numerem 963 (nowy rejestr zabytków). Opracowanie obejmuje: budynek dworca kolejowego położonego na działce 27/6 w obrębie ewidencyjnym 80, place przydworcowe o numerach działek: 10, 27/3, 27/4, 27/6, 27/8, 27/9, 27/14, 27/15, 27/16, 90/8, perony i wiaty peronowe oraz pozostałe budynki w obrębie zespołu dworcowego. Zespół założenia dworcowego położony jest na zachód od Starego Miasta.

 

ETAP II – PROGRAM BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH I KONSERWATORSKICH

obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie programu i badań konserwatorskich, architektonicznych oraz archeologicznych w przypadku wystąpienia takiej konieczności dla realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny”

Zakres ETAPU II obejmuje:

 • opracowanie programu planowanych badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych
 • przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich i badań architektonicznych oraz archeologicznych objętych przedmiotem zamówienia
 • złożenie wniosków wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych oraz archeologicznych
 • sporządzenia konserwatorskiej inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej (wykonaną metodą skaningu laserowego) na bazie dostarczonej przez Zamawiającego inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
 • przeprowadzenie kompleksowych badań konserwatorskich i architektonicznych, a w szczególności zarejestrowanie i udokumentowanie wszystkich identyfikowalnych nawarstwień historycznych celem ustalenia chronologii względnej elementów historycznych konstrukcji, zastosowanych technik i technologii budowlanych (w tym ceglarskich, wapienniczych, murarskich, tynkarskich, sztukatorskich), rozpoznanie pierwotnych detali i zdobień, identyfikacja powłok malarskich oraz uzyskanie wszelkich możliwych informacji na temat obiektu oraz jego historycznego wystroju wnętrz
 • ocenę stanu technicznego obiektu w kontekście przeprowadzonych badań
 • przygotowanie konserwatorskiej opinii na temat koncepcji przebudowy dostarczonej przez Zamawiającego w ujęciu wykonanych badań
 • opracowanie wniosków i wytycznych konserwatorskich do wykończenia wnętrz oraz wykonania nowych elementów wraz ze wskazaniem środków konserwacji i zabezpieczenia zabytkowej struktury obiektu
 • sporządzenia strategii wyeksponowania zidentyfikowanych nawarstwień historycznych i funkcjonalnych obiektu

Część rysunkowa