Utworzenie Centrum Geriatrii na terenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego


geriatria ikonaInwestor :
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

ul. Warszawska 2 ,52-114 Wrocław

Data wykonania 04.2012-08.2012

Obiekt oddano do użytkowania

Nad pracami pełniono nadzory autorskie

Opracowanie koncepcji architektonicznej , wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie projektów budowlanych , opracowanie projektów wykonawczych z przedmiarem robót, uzyskanie wymaganych decyzji , opracowanie kosztorysów inwestorskich , opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień z jednostkami branżowymi , wraz z opracowaniem niezbędnych ekspertyz , planów , analiz i operatów. Pełnienie nadzorów autorskich na budowie.

Kubatura budynku – 18 734 m3