Kategoria:projekty zieleni

Projekt parku przy ul. Leopolda/Le Ronda

Inwestor: Zarząd Zielenie Miejskiej w Katowicach

Etap: Projekt Koncepcyjny

W dniu 04.03.2021 Pracownia Projektowa przedstawiła  koncepcję zagospodarowania parku przy ul. Leopolda/Le Ronda w Katowicach. Zrównoważone projektowanie jest główną ideą przy kształtowaniu zagospodarowania projektowanego parku, łączące zwiększenie atrakcyjności terenu dla potrzeb użytkowników, działania zachowujące obszary małej retencji i zachowanie bioróżnorodności oraz optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem terenu. Koncepcja zakłada jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne i występujące siedliska. Zakłada się połączenie ukształtowanego już krajobrazu z nowo wprowadzonymi komponentami zagospodarowania parku. Koncepcja zagospodarowania parku zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Planuje się utworzenie miejsc rekreacyjnych, sportowych oraz edukacyjnych dla użytkowników z różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Galeria z oficjalnej prezentacji koncepcji w dniu 04.03.2021



ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO PRZEDZAMCZA ZESPOŁU ZAMKOWEGO W MALBORKU

Inwestor: Muzeum Zamkowe W Malborku, Ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork

Data wykonania dokumentacji:  07.2017 – 09.2018

 

Zakres opracowania dotyczył Zagospodarowania północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku, objętego ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją A-23 (dawny numer 29) z dn. 20 września 1949r., określonego Zarządzenie Prezydenta RP jako Pomnik Historii oraz wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO OGRODU PRZY ZESPOLE WILLOWO-OGRODOWYM W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Temat :          Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu przy zespole willowo-ogrodowym zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 35 w Gorzowie Wielkopolskim

Obiekt:           Ogród przy zespole willowo-ogrodowym wraz zabudowaniami i niezbędną infrastrukturą

Inwestor:         Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Termin wykonania dokumentacji : od 16.08.2018  do 07.12.2018

Zakres prac projektowych obejmował : zagospodarowanie zabytkowego ogrodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową przyłącza wodociągowego, systemem nawadniania, wlz, oświetleniem zewnętrznym. Budowa:pawilonu widokowego, szklarni, domku tenisowego z pergolą,  kortu tenisowego, osłony śmietnikowej ,kompostownika, elementów  małej architektury. Przebudowa:  wewnętrznych alejek , budynku gospodarczego i budynku kotłowni. Remont:budynku schronu przeciwlotniczego, elementów konstrukcyjnych (schodów terenowych, murów oporowych),  mostku, ogrodzeń, elementów małej architektury, fontanny,  altany.



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W KALISZU „NOCE I DNIE”

Temat :           Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kaliszu p. n. „Noce i Dnie-rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”

Obiekt:           Park Miejski wraz zabudowaniami i niezbędną infrastrukturą

Inwestor:         Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie

Termin wykonania dokumentacji : od 08.2017 do 06.2018

Zakres prac projektowych obejmował kompleksową rewaloryzację parku wraz z przynależącą do niej infrastrukturą techniczną . Opracowanie obejmowało remont, rozbudowę i odbudowę budynków w parku oraz rewitalizację parku w Kaliszu  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.