Kategoria:prace archeologiczne

BUDOWA KOMPLEKSU BADAWCZEGO INNOCAMP-GEO2

BUDOWA KOMPLEKSU BADAWCZEGO INNOCAMP-GEO2 POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Inwestor: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYBRZEŻE WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW

Termin realizacji dokumentacji : 2019/2021 

Kompleks InnoCamp-GEO2 będzie stanowił zespół obiektów przeznaczonych na cele naukowo- badawcze należących do kampusu Politechniki Wrocławskiej. Obiekty kompleksu poprzez formę architektoniczną, zastosowane materiały elewacyjne będą dostosowane do istniejącego krajobrazu oraz do zabudowy sąsiedniej. Budynki kompleksu posiadają charakter współczesny i reprezentacyjny, nawiązując skalą, czytelnością formy oraz standardem elewacji budynku do obiektów kampusu znajdujących się po drugiej stronie ulicy Na Grobli. Projektowany kompleks badawczy InnoCamp-GEO2 będzie stanowić zespół obiektów o funkcji naukowej o charakterze badawczym dla wybranych Wydziałów Politechniki Wrocławskiej oraz podmiotów współpracujących.

 KONSERWACJA, REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO W LEWKOWIE

Zadanie inwestycyjne p.n. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ” wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Inwestor : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

Historyczny zespół pałacowo-parkowy w Lewkowie stanowi cenny przykład sztuki ogrodowej, jako XIX -wieczne założenie parku krajobrazowego, a sam pałac jest jednym z najcenniejszych pałaców klasycystycznych w Wielkopolsce, głownie ze względu na swoją ciekawą architekturę oraz bogaty wystrój malarski i sztukatorski.

Pałac wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1-4/4/51 ,dwie oficyny pałacowe i park wpisane do rejestru zabytków pod numerem rejestru 79/A, wozownia wpisana do rejestru zabytków pod numerem rejestru 153/A.

Termin realizacji od 21.10.2016 do 06.10.2021r

Obiekt oddany do użytkowania

Zdjęcia z nadzorów:PROJEKT BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSŁAKOWICACH

Inwestor: Gmina Mysłakowice ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

Współpraca: SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50 – 559 Wrocław

Projektując nową zabudowę brano pod uwagę gabaryty i skalę budynków istniejących. Teren opracowania znajduje się w niedalekim sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Królewskiego w Mysłakowicach oraz rozległego parku. Początki budowy pałacu sięgają XVIII wieku, ale budynek zyskał swój obecny kształt w połowie XIX w. Z tego względu wprowadzono załamania i przesunięcia poszczególnych części projektowanego, krytego dwuspadowym dachem, stosunkowo dużego i rozległego budynku. Zastosowano także szereg rozwiązań elewacyjnych i materiałowych charakterystycznych dla lokalnej architektury, takich jak: kamienne cokoły, wysunięte okapy, drewno na elewacji. W ramach opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonany został projekt budowlany i wykonawczy w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, drogowej obejmujący zagospodarowanie terenu

Obecnie trwa budowa, a w ramach zawartej umowy wykonywane są również nadzory autorskie nad zadaniem inwestycyjnym.ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO PRZEDZAMCZA ZESPOŁU ZAMKOWEGO W MALBORKU

Inwestor: Muzeum Zamkowe W Malborku, Ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork

Data wykonania dokumentacji:  07.2017 – 09.2018

 

Zakres opracowania dotyczył Zagospodarowania północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku, objętego ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją A-23 (dawny numer 29) z dn. 20 września 1949r., określonego Zarządzenie Prezydenta RP jako Pomnik Historii oraz wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.MURY ŚREDNIOWIECZNEGO KALISZA– REWALORYZACJA PIASTOWSKICH FORTYFIKACJI OBRONNYCH MIASTA LOKACYJNEGO

Inwestor : Miasto Kalisz

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Termin wykonania dokumentacji: 03-10 2017

Zakres opracowania dla  wielobranżowej dokumentacji pod tytułem „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego”obejmuje :

  • prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające, rekonstrukcyjne,
  • roboty budowlane i rozbiórkowe,
  • aranżację i ekspozycję konserwatorską,
  • zagospodarowanie terenów w otoczeniu fragmentów murów,
  • małą architekturę i zieleń,
  • iluminację wybranych fragmentów murów

Dokumentacja była wykonywana pod kątem zabezpieczenia istniejących murów i  zamku przed kolejnymi zniszczeniami, oraz przywrócenia im walorów wizualnych zgodnie z programami prac konserwatorskich. Głównym założeniem przy projektowanych pracach konserwatorskich jest zachowanie istniejącej oryginalnej substancji zabytkowej, z uwzględnieniem niezbędnych prac budowalnych pozwalających na należytą ekspozycję. Renowacja zachowanych fragmentów murów obronnych przewiduje zachowanie ich pierwotnego układu z pracami umożliwiającymi pokazanie na ich przedłużeniu historycznego przebiegu.  Projektowane jest w wybranych fragmentach odtworzenie trasy murów na poziomie terenu które będą stanowiły chodniki i ścieżki. Planowane jest więc wykonanie nowych układów komunikacyjnych z mała architekturą i projektem zieleni.