REMONT ZABYTKOWYCH MURÓW OBRONNYCH STAREGO MIASTA W LUBINIE Z PRZYLEGŁYMI SCHODAMI I BASZTAMI

Inwestor: Gmina Miejska Lubin ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin

Data wykonania dokumentacji 08 2018 – 04 2019

Data realizacji – Etap VII 07 2020 – 12 2020

W zakres wykonanej dokumentacji projektowej wchodziło opracowanie koncepcji zagospodarowania  dwóch obszarów przyległych do murów miejskich Lubina oraz projektów budowlanych i wykonawczych remontu baszt i murów miejskich.

Miło nam poinformować ,że zakończyły się prace budowlane dla ETAPU VII: Baszta Głogowska

Galeria z budowy  :

Dokumentacja wykonywana była pod kątem zabezpieczenia istniejących murów obronnych i zachowanych baszt przed kolejnymi zniszczeniami, oraz przywrócenia im należytych walorów wizualnych. Celem było także wyeksponowanie walorów historycznych i turystycznych murów wokół Starego Miasta w Lubinie poprzez nadanie zachowanym fragmentom odpowiedniego kontekstu i właściwą aranżację konserwatorską ich otoczenia. Utworzenie ścieżki edukacyjnej wokół murów miejskich wpłynęło na zwiększenie potencjału edukacyjnego zespołu. Głównym założeniem przy projektowanych pracach konserwatorskich było zachowanie istniejącej oryginalnej substancji zabytkowej, z uwzględnieniem niezbędnych prac pozwalających na należytą ekspozycję zabytków.

Obszar objęty pracami projektowymi podlega ochronie konserwatorskiej:

  1. ośrodek historyczny miasta z resztą zachowanych murów obronnych wpisany do rejestru zabytków pod numerem 43/L prawomocną decyzją z dnia 25-11-1956 r.,
  2. XV-wieczny kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej) oraz dzwonnica, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 177/L prawomocną decyzją z dnia 13-01-1964 r.,
  3. gotycko-renesansowe ruiny zamku przy ul. Piastowskiej, wpisane do rejestru zabytków pod numerem 183/L prawomocną decyzją z dnia 04-07-1964 r.,
  4. XIV-wieczne mury miejskie, wpisane do rejestru zabytków pod numerem 184/L prawomocną decyzja z dnia 04-07-1964 r.,
  5. XIV-wieczna wieża obronna przy ul. Tysiąclecia, wpisana do rejestru zabytków pod numerem 38/L prawomocną decyzją z dnia 22-11-1956 r.,

Inwentaryzację murów do celów projektowych przeprowadzono metodą skaningu laserowego. Oprócz bardzo dokładnych informacji przestrzennych, skaning 3D dostarczył informacje o skali barwnej RGB i oddał realistyczną teksturę obiektów. Skaning jest w stanie w pełni oddać wygląd obiektu oraz zachować wszystkie ważne elementy istotne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.  Barwna chmura punktów została użyta do tworzenia ortoobrazów, które łączą skaning laserowy ze zdjęciami wysokiej rozdzielczości, i na ich podstawie wygenerowano model siatki obiektu z wysokorozdzielczą, rzeczywistą teksturą. Ortofotografie stanowiły bazę i podkład do opracowania projektowych rysunków technicznych.

Obszar koncepcji I zlokalizowany od ul. Mieszka I wzdłuż Parku im. Piłsudskiego, posiadający powierzchnię ok. 1815m2, zagospodarowany

 

Obszar koncepcji II zajmujący teren od Wzgórza Zamkowego do ul. Mieszka I, posiadający powierzchnię ok. 3702,15m2

 

Projekt budowlany (wraz z programami prac konserwatorskich, kwerendą historyczną oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń) oraz Projekt wykonawczy (wraz kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ekspertyzą stanu technicznego) podzielono na 8 etapów,  mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem:

 

ETAP I: Mury obronne przylegające do Wzgórza Zamkowego – dł. 291,7m, wys. 0,69-4,16m, pow. 1592m2

 

ETAP II: Mury obronne przylegające do Parku im. Piłsudskiego –  dł. 195,8m, wys. 0,70-7,69m, pow. 1044,91m2

ETAP VI: Część murów obronnych położonych na dz. nr 49/1 dł. 24,3m, wys. 4,70-7,67m, pow. 201,71m2

 

ETAP III: Mury obronne przylegające do Parku im. Kopernika – dł. 150,4m, wys. 1,38-6,03m, pow. 931,52m2

ETAP IV: Dzwonnica kościelna – pow.  zabudowy 63,73m2, pow. elewacji 1491,13m2, wys. 49,86m

ETAP V: Baszta Bluszczowa – pow. rzutu 29,67m2, pow. elewacji 209,69m2, wys. 9,5m

 

ETAP VII: Baszta Głogowska wraz z remontem dachu, remontem elewacji- pow. rzutu=56,25m2, pow. elewacji 694m2, wysokość 32,57m,

 

ETAP VIII: odtworzenie w posadzce fragmentu muru między ul. Piastowską a ul. B. Chrobrego i plac rekreacyjny– dł.muru ok. 20m, pow. muru 157,92m2, pow. placu 209m2

ETAP IX: Mury obronne przy urzędzie pocztowym , dł.w cz.wolnostojącej 23,0m, w cz.wcielonej w bud. – 11,60m, dł.łącznie 34,6m, wys. 1,64-4,09m, pow. w cz. Wolnostojącej 16,62m