KONSERWACJA, REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO W LEWKOWIE

Zadanie inwestycyjne p.n. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ” wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Inwestor : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

Historyczny zespół pałacowo-parkowy w Lewkowie stanowi cenny przykład sztuki ogrodowej, jako XIX -wieczne założenie parku krajobrazowego, a sam pałac jest jednym z najcenniejszych pałaców klasycystycznych w Wielkopolsce, głownie ze względu na swoją ciekawą architekturę oraz bogaty wystrój malarski i sztukatorski.

Pałac wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1-4/4/51 ,dwie oficyny pałacowe i park wpisane do rejestru zabytków pod numerem rejestru 79/A, wozownia wpisana do rejestru zabytków pod numerem rejestru 153/A.

Termin realizacji od 21.10.2016 do 06.10.2021r

Obiekt oddany do użytkowania

Zdjęcia z nadzorów:

 

Zakres prac obejmował :

1) wykonanie wielobranżowego Projektu budowlanego

2) wykonanie wielobranżowego Projektu wykonawczego

3) wykonanie Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych (dotyczy wszystkich branż)

4) wykonanie Przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego (dotyczy wszystkich branż)

5) wykonanie BIOZ

6) sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację (dotyczy wszystkich branż)

 Zestawienie powierzchni budynków

Pałac główny.

Kubatura budynku = 7 100,00 m3

Powierzchnia zabudowy = 580,00m2

Powierzchnia użytkowa budynku = 1090,00m2.

Oficyna zachodnia z dobudowaną oranżerią.

Kubatura budynku = 1 570,00m3

Powierzchnia zabudowy = 253,85 m2

Powierzchnia użytkowa budynku = 299,69m2.

Oficyna wschodnia.

Kubatura budynku = 1 597,00m3

Powierzchnia zabudowy = 180,17m2

Powierzchnia użytkowa budynku = 249,50m2.

 Obiekt bankietowo-konferencyjny.

Kubatura budynku = 2657,16m3

Powierzchnia zabudowy Sala Bankietowa = 364,00m2

Powierzchnia zabudowy łącznik = 119,60 m2

Dawna Wozownia

Kubatura budynku = 768,00m3

Powierzchnia zabudowy = 210,24m2

Powierzchnia użytkowa całego kompleksu (sala bankietowa +łącznik +dawna wozownia) = 666,27 m2.

Zakres prac budowlanych obejmuje

 • Rozbudowa i przebudowa budynku „wozowni” na budynek bankietowo- konferencyjny z zapleczem kuchennym.
 • Remont, z częściową rekonstrukcją „wozowni”
 • Przebudowa „oficyny zachodniej” na budynek hotelowy i rozbudowa o oranżerię.
 • Budowa tunelu podziemnego.
 • Przebudowa „oficyny wschodniej” na budynek hotelowy.
 • Przebudowa „pałacu” na budynek muzealny (parter), edukacyjny (I piętro), usługowo-gastronomiczny (piwnice).
 • Przebudowa budynku „lodowni”.
 • Budowę nowego ogrodzenia
 • Wykonanie niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Budowę dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i ścieżek
 • Rewaloryzację parku z niezbędną infrastrukturą i projektem zielni

Roboty budowlano-konserwatorskie budynków oprócz zabezpieczenia przed degradacją pozwolą przywrócić należną estetykę obiektów. Budynki są obecnie w stanie postępującej degradacji. Oficyny wschodnia i zachodnia, wozownia i lodownia zostały wyłączone z użytkowania.

Dokumentacja została wykonywana pod kątem zabezpieczenia budynków przed degradacją, oraz przywrócenia im walorów wizualnych. Głównym założeniem przy projektowanych pracach konserwatorskich było zachowanie możliwie największej ilości oryginalnej substancji zabytkowej, z uwzględnieniem niezbędnych prac konstrukcyjnych pozwalających na bezpieczne korzystanie obiektu. Renowacja istniejących budynków przewiduje zachowanie ich pierwotnego układu architektonicznego z niezbędnymi pracami umożliwiającymi przyszłe ich użytkowanie.

Całe zamierzenie polega na gruntownym remoncie istniejących budynków zespołu pałacowo-parkowego z adaptacją na nowe cele: pałac na muzealne (parter), edukacyjne z zapleczem magazynowym i sanitarnym (I piętro) oraz usługowo–gastronomiczne (piwnice); obie oficyny na funkcje hotelowo-noclegowe z dogodnym zapleczem sanitarnym w każdym pokoju, a lodownia na piwniczkę ekspozycyjną. Dodatkowo inwestycja przewidywała nowy projekt rozbudowy „starej wozowni” o budynek z funkcją usługowo–kulturalną: sali konferencyjno-bankietowej na 130 osób z dostępem do węzła kuchennego i restauracją w przeszklonym łączniku. Sala bankietowa będzie połączona podziemnym tunelem z oficyną zachodnią.

Dla wszystkich obiektów zaprojektowano niezbędna, nową infrastrukturę techniczna. Przebudowie ulegną wewnętrzne drogi, chodniki i ścieżki. Planowany jest nowy układ komunikacyjny w parku oraz jego rewaloryzacją z projektem zieleni.