REMONT DACHU I ELEWACJI KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO WE WROCŁAWIU

„Remont dachu Kościoła Garnizonowego pod wezwaniem Św. Elżbiety we Wrocławiu” – w trakcie realizacji

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na remont elewacji Kościoła Garnizonowego wraz z wymianą rynien z uzyskaniem pozwolenia na budowę” – zadanie zakończone

Inwestor : REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY we Wrocławiu

ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław

Remont dachu Kościoła Garnizonowego pod wezwaniem Św. Elżbiety we Wrocławiu” w zakresie: wymiany pokrycia dachowego sporządzonego w oparciu o analizy historyczne i ikonograficzne, wzmocnienia i wyrównania istniejącej więźby dachowej poprzez dobicie do krokwi z dwóch stron desek drewnianych, wymiany uszkodzonych elementów drewnianych więźb dachowych, zabezpieczenia elementów drewnianych dachu przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo, demontażu istniejących łat  i wymiany ich na nowe wraz z położeniem kontrłat  i folii paro przepuszczalnej oraz kompleksowej wymiany instalacji odgromowej.

W zakresie remontu elewacji  zamierzenie polegało na osuszeniu budynku, gruntownym remoncie elewacji zewnętrznych oraz orynnowania dachu, a w szczególności naprawę systemu odprowadzania wód deszczowych. Ponadto prace remontowe miały na celu usunięcie przyczyn destrukcji obiektu oraz zabezpieczenie go przed dalszym zawilgacaniem.

Data opracowania dokumentacji projektowej : elewacje 2017 , remont dachu 2020

Data realizacji inwestycji : Remont elewacji 2018r (prace zakończone) , Wymiana pokrycia dachowego 2021 – w trakcie prac

Wymiana pokrycia dachowego – w trakcie prac 09.2021

Transport dachówek w trakcie prac 09.2021

Czyszczenie epitafiów laserem (zgodnie z programami prac konserwatorskich)

Parametry techniczne bryły kościoła:

– długość                     68,20 m,

– szerokość                 34,47 m,

– wysokość nawy głównej 29,70 m,

– wysokość wieży widokowej 91,46 m,

– powierzchnia zabudowy – 2600,80 m2,

– kubatura – 60.078,00 m3

 

Remont dachu nad nawami bocznymi i kaplicami kościoła, w tym:

 • Wymiana pokrycia dachowego sporządzona w oparciu o analizy historyczne i ikonograficzne.
 • Na czas zdjęcia poszycia zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami deszczowymi, z zastosowaniem płacht i folii i odpowiednim odprowadzeniu wód opadowych.
 • Zabezpieczenie przed zniszczeniem wszystkich istniejących instalacji.
 • Konieczne zabezpieczenie przed zniszczeniem, wymienionych w 2018r. rynien, rur spustowych, koryt odwadniających i obróbek blacharskich z blachy miedzianej.
 • Zdjęcie istniejącej dachówki ceramicznej nad nawami bocznymi(karpiówka układana w koronkę anad kaplicami – typu mnich-mniszka)
 • Demontaż istniejącej instalacji odgromowej i innych zbędnych instalacji.
 • Usunięcie istniejących łat i kontrłat.
 • W czasie realizowanych prac należy, dokonać ponownie przeglądu elementów drewnianej konstrukcji, szczególnie w miejscach obecnie niedostępnych. Na potrzeby projektu szacunkowo przyjęto wymianę 5% uszkodzonych elementów istniejącej drewnianej więźby dachowej.
 • Wzmocnienie istniejącej konstrukcji więźby dachowej, przez obustronne obłożenie krokwi (wg detalu architektonicznego).
 • Wyrównanie płaszczyzny poszycia, istniejącej więźby dachowej, poprzez dobicie do krokwi z obu stron desek drewnianych (dyli o przekroju 5x15cm, obustronnie skręcanych śrubami)
 • Wykonanie impregnacji wzmacniającej (technicznie) dla zabytkowej więźby zgodnie z programem prac konserwatorskich.
 • Zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych dachu (więźby) przed wzrostem mikrobiologicznym (mchy, glony, grzyby, pleśnie owady itp.) i zabezpieczenie przeciwpożarowe.
 • Wykonanie pokrycia lukarn blachą miedzianą po uprzednim wykonaniu prac zabezpieczających i wzmacniających.
 • Przybicie nowych łat 60×50mm.
 • Wykonanie na dachu 2 prób materiałowo-kolorystycznych dla dachówek mnich-mniszka. Każda z prób powinna być o wymiarach min. 3x3m. Próby należy wykonać przy zastosowaniu szkliwionej dachówki, w odcieniu czerwieni, wynikającej z analiz historycznych i projektu architektonicznego. Po wykonaniu prób należy zwołać komisję z przedstawicielem Inwestora, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Projektanta i Użytkownika Obiektu w celu ostatecznego doboru dachówki.
 • Ułożenie dachówek ceramicznych typu mnich-mniszka w kolorze czerwonym , po odpowiednim zatwierdzeniu dobranej dachówki z władzami konserwatorskimi.
 • Wykonanie i montaż niezbędnych obróbek blacharskich, oraz przebudowa wykonanych w 2018r obróbek miedzianych według rozwiązań wynikających z indywidualnych potrzeb i uwarunkowań.
 • Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Remont dachu nad nawą główną kościoła, w tym:

 • Wymiana pokrycia dachowego sporządzoną w oparciu o analizy historyczne i ikonograficzne.
 • Zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami deszczowymi. Na czas zdjęcia poszycia (dachówki mnich-mniszka) zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami deszczowymi, z zastosowaniem płacht i folii i odpowiednim odprowadzeniu wód opadowych.
 • Konieczne zabezpieczenie przed zniszczeniem wszystkich istniejących instalacji.
 • Konieczne jest zabezpieczenie przed zniszczeniem, wszystkich elementów wymienione w 2018r. ( rynny, rury spustowe i obróbki z blachy miedzianej).
 • Zdjęcie istniejącej dachówki ceramicznej typu mnich-mniszka, nad nawą główną
 • Demontaż istniejącej instalacji odgromowej i innych zbędnych instalacji.
 • Usunięcie istniejących łat i kontrłat.
 • Przeróbka i wykorzystanie, wykonanych w czasie remontu, obróbek blacharskich wykonanych z miedzi.
 • Oczyszczenie i zabezpieczenie elementów stalowych dachu. Oczyszczenie z dużych i mocnych wykwitów korozji (wodorotlenki żelaza) przy zastosowaniu technologii piaskowania. Zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi przeznaczonymi do obiektów zabytkowych.
 • Wykonanie i montaż niezbędnych obróbek blacharskich, oraz przebudowa wykonanych w 2018r obróbek miedzianych według rozwiązań wynikających z indywidualnych potrzeb i uwarunkowań.
 • Wykonanie pokrycia lukarn blachą miedzianą.
 • Pokrycie dachu folią paro przepuszczalną.
 • Nabicie kontrłat 50×30mm.
 • Przybicie nowych łat 60×50mm.
 • Wykonanie na dachu 2 prób materiałowo-kolorystycznych dla dachówek mnich-mniszka w kolorze czerwono-zielonej szachownicy. Każda z prób powinna być o wymiarach min. 3x3m. Próby należy wykonać przy zastosowaniu szkliwionej dachówki, w odcieniu czerwieni i zieleni, wynikającej z analiz historycznych i projektu architektonicznego. Po wykonaniu prób należy zwołać komisję z przedstawicielem Inwestora, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Projektanta i Użytkownika Obiektu w celu ostatecznego doboru dachówki.
 • Ułożenie dachówek ceramicznych typu mnich-mniszka malowane i glazurowane w kolorze czerwono -zielonej szachownicy , po odpowiednim zatwierdzeniu dobranej dachówki z władzami konserwatorskimi.
 • Wykonanie i montaż niezbędnych obróbek blacharskich, oraz przebudowa wykonanych w 2018r obróbek miedzianych według rozwiązań wynikających z indywidualnych potrzeb i uwarunkowań.
 • Wykonanie nowej instalacji odgromowej

Remont elewacji obejmuje swoim zakresem:

 • Osuszenie i oczyszczenie wszystkich elewacji ceglanych i tynkowanych. Trzeba uwzględnić ujednolicenie kolorystyczne niektórych partii murów i elementów elewacji (niektóre partie cegły i kamiennych obramowań np. cokołu bardzo zaczerniałe). Zaleca się przyjąć zastosowanie metody „le gommage” dla cegieł, spoin i prostych elementów kamiennych (gzymsy i obramienia okienne). Ujednolicenie kolorystyki w konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu;
 • Wymiana większości spoin ceglanych, uzupełnienie ubytków spoin i wiązań ceglanych;
 • Czyszczenie elementów kamiennych ostrołukowych okien maswerkowych z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Czyszczenie tynkowanych blend okiennych z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Czyszczenie trójkątnych lukarn dachowych z ewentualnym uzupełnieniem ubytków i obróbek blacharskich;
 • Czyszczenie elewacji wieży sześciokondygnacyjnej z podziałami gzymsowymi, zakończonej ośmiobocznym trzonem zdobionym półkolistą attyką z hełmem i latarnią zwieńczonymi metalowymi gałkami wraz z oknami w blendach z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Czyszczenie tarasu z kamienną ażurową balustradą znajdującego się na szóstej kondygnacji wieży wraz z dwoma kamiennymi baldachimami z ewentualnym uzupełnieniem ubytków;
 • Zabezpieczenie murów zewnętrznych przed erozja wód opadowych;
 • Konserwacja balustrad zewnętrznych (wejście do kotłowni przy parkingu);
 • Zainstalowanie nieinwazyjnego system osuszania. Konieczna jest tu stała kontrola stanu zawilgocenia;
 • Konserwacja suchych pionów p.poż.;
 • Wymiana szklenia ze szkła zbrojeniowego na szkło bezpieczne we wszystkich oknach nawy głównej (za wyjątkiem 3 wysokich okien za ołtarzem). To samo tyczy się dwóch okien w wieży nad wejściem do niej (wschodnia elewacja wieży);

Wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą rynien i rur spustowych obejmuje swoim zakresem :

 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzeń kominów;
 • Wymiana rynien na nowe ze zwiększeniem ich średnicy;
 • Wymiana koszy na nowe ze zwiększeniem ich średnicy;
 • Wymiana rur spustowych na nowe ze zwiększeniem ich średnicy;
 • Modyfikacja przebiegu rynien i rur spustowych, zmiana w systemie odprowadzania wód deszczowych z dachu poprzez zwiększenie ilości koszy i rur spustowych, szczególnie od strony północnej i północno-zachodniej;
 • Wykonanie zabezpieczeń przy koszach rynnowych przed możliwością przedostania się różnych zanieczyszczeń (ptaki);
 • Wykonanie nowych wyższych płotków śniegowych na wszystkich dachach kościoła (zarówno nad nawą główną jak i nad nawami bocznymi);
 • Zabezpieczenie wszystkich przejść, wejść, okien i otworów strychowych przed ptakami.

 Prace konserwatorskie i restauratorskie detali architektonicznych:

 • Czyszczenie 18 kamiennych epitafiów i 1 portalu wejściowego z uwzględnieniem stolarki drzwiowej, z ewentualnym uzupełnieniem ubytków. Dla elementów rzeźbiarskich (epitafia, portale, rzeźby itp.) zostały opracowane indywidualne rozwiązania konserwatorskie, np. zastosowanie oczyszczania kamienia promieniowaniem laserowym;
 • Czyszczenie z ewentualnym uzupełnieniem ubytków elementów detali zewnętrznych.